RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Pacjenci, Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZ DOM” Sp. z o.o. ul. Szeroka 1, 84-252 Góra tel. 586724957 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): +48 509 977 549   Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego między innymi: • ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą: • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m. in. Narodowy Fundusz Zdrowia), • podmioty, z którymi NZOZ „Nasz Dom” Sp. z o.o. zawarła umowy podwykonawstwa w zakresie badań diagnostycznych i innych procedur medycznych związanych z Pana/i leczeniem. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Zapewniamy jednocześnie, że: • przetwarzamy Pana/i dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, • dbamy o ich bezpieczeństwo.