Służymy naszym Pacjentom i ich Rodzinom od 1998 roku
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Szanowni Pacjenci,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„NASZ DOM” Sp. z o.o.
ul. Szeroka 1, 84-252 Góra
tel. 586724957
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): +48 509 977 549
 
Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego między innymi:
ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą:
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m. in. Narodowy Fundusz Zdrowia),
podmioty, z którymi NZOZ „Nasz Dom” Sp. z o.o. zawarła umowy podwykonawstwa w zakresie badań diagnostycznych i innych procedur medycznych związanych z Pana/i leczeniem.
Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zapewniamy jednocześnie, że:
przetwarzamy Pana/i dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
dbamy o ich bezpieczeństwo.
loading