Służymy naszym Pacjentom i ich Rodzinom od 1998 roku
 

Przychodnia medyczno-rehabilitacyjna

Plac Jakuba Wejhera 17
(wejście od ul. Wałowej)
84-200 Wejherowo

Rejestracja tel.: (58) 678 50 30

 

Usługi refundowane NFZ

Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz rodzinny):

dr. n. med. Agnieszka Jakubowska specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Lek. med. Katarzyna Szuta- Jakubińska.

Lek. med. Klaudiusz Wojnarowski

 

Przychodnia Medyczno-Rehabilitacyjna NZOZ „Nasz Dom” świadczy nieodpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną.

Jak zostać Pacjentem Przychodni Medyczno-Rehabilitacyjnej?
Aby zostać naszym pacjentem należy wypełnić formularz deklaracji wyboru lekarza. Formularz rejestracyjny (tzw. deklarację wyboru) można wydrukować, wypełnić i przynieść osobiście.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyborem nowej przychodni bądź zmianą dotychczasowej do odwiedzenia naszej placówki i złożenia deklaracji.

Przy składaniu deklaracji należy również okazać dowód potwierdzający opłacanie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) bez opłat dwa razy w roku.

Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej mają prawo do:

 • badania i porady lekarskiej,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej,
 • transportu sanitarnego w przypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia Pacjenta do szpitala, do poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w przypadku konieczności przewiezienia Pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u Pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego,
 • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym. W tym przypadku lekarz POZ kierujący Pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
 • informacji o innych zakładach opieki zdrowotnej działających na podstawie umowy z NFZ,
 • bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego niż wybrany w drodze deklaracji lekarza POZ, w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub innej niezbędnej potrzeby zdrowotnej,
 • orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Badania diagnostyczne w ramach POZ.
Lekarz POZ może w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego skorzystać z pomocy specjalistów wykonujących świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych.

Pacjent kierowany przez lekarza POZ do poradni specjalistycznej powinien mieć wykonane niezbędne dla danego schorzenia badania podstawowe zgodnie z obowiązującym zakresem POZ potwierdzające rozpoznanie.

Poradnia specjalistyczna w ramach konsultacji winna wykonać badanie diagnostyczne niezbędne lekarzowi specjaliście na koszt poradni specjalistycznej. Jeżeli chory pozostaje w przewlekłym leczeniu poradni specjalistycznej wszystkie badania diagnostyczne zleca i wykonuje poradnia specjalistyczna.

Jeżeli chory po konsultacji lekarza specjalisty nie wymaga przewlekłego leczenia w poradni specjalistycznej i wraca do leczenia w POZ to koszty dodatkowych badań laboratoryjnych i obrazowych znajdujących się w wykazie lekarza pierwszego kontaktu ponosi POZ. Jeżeli lekarz POZ lub lekarz specjalista kieruje chorego do szpitala musi go skierować z wykonanymi niezbędnymi badaniami podstawowymi dla danego schorzenia.

Gabinet zabiegowy

 • Punkt pobierania materiału do analizy laboratoryjnej czynny w godz. 8:00 – 10:30 (w każdy wtorek i czwartek)
 • Iniekcje domięśniowe, dożylne oraz podskórne wykonujemy od poniedziałku do piątku (soboty, niedziele i święta odpłatnie – 10 zł)
 • Szczepienia profilaktyczne
 • Atrakcyjne ceny badań labolatoryjnych

Badania diagnostyczne – pomiar ciśnienia tętniczego, USG, EKG, BMI, glukoza i cholesterol z krwi pobranej z palca.

loading